Newsletter

Jeżeli są Państwo zainteresowani otrzymywaniem informacji odnośnie naszych nowości, promocji prosimy o zapisanie się do newslettera
Regulamin realizacji bonów SCH
 1. Wystawcą BONÓW jest firma Śląskie Centra Hurtowe Mazik i Wspólnicy Sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie, ul. Kluczborska 29.
 2. Realizacja BONÓW jest równoznaczna z akceptacją przez klienta warunków określonych w niniejszym Regulaminie.
 3. Realizacja BONÓW jest równoznaczna z wyrażeniem przez klienta zgody na przetwarzanie i wykorzystywanie swoich danych osobowych dla celów promocyjnych i marketingowych przez firmę Śląskie Centra Hurtowe Mazik i Wspólnicy Sp. z o.o. (zgodnie  z ustawą  z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz 926  z późn. zm.).
 4. BONY można realizować we wszystkich oddziałach firmy Śląskie Centra Hurtowe Mazik i Wspólnicy Sp. z o.o., tj.:
  1. CHORZÓW, ul. Kluczborska 29
  2. SOSNOWIEC, ul. Mikołajczyka 25
  3. RADOMSKO, Szczepocice Rządowe 11
 5. Prawidłowo wydany BON posiada:
  1. Nominał wyznaczający wartość BONU
  2. Pieczątkę firmy Śląskie Centra Hurtowe Mazik i Wspólnicy Sp. z o.o. w kolorze czerwonym
  3. Datę wystawienia BONU
  4. Podpis osoby wydającej BON
 6. Pracownik firmy Śląskie Centra Hurtowe Mazik i Wspólnicy Sp. z o.o. uprawniony jest do odmówienia przyjęcia BONU i jego realizacji, jeżeli przedłożony BON budzi jego wątpliwości co do autentyczności i legalności pochodzenia.
 7. Firma Śląskie Centra Hurtowe Mazik i Wspólnicy Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za zgubienie bądź uszkodzenie BONÓW wydanych klientowi.
 8. Wartość podana na BONIE jest wartością brutto.
 9. BON nie podlega wymianie na gotówkę.
 10. BON ważny jest 1 rok od daty jego wystawienia. BON może być wykorzystany tylko i wyłącznie w okresie jego ważności.
 11. BON przeznaczony jest do jednorazowego wykorzystania. BON po jego wykorzystaniu zostaje zatrzymany przez sprzedawcę jako dowód uczestnictwa w promocji.
 12. Klient może wielokrotnie wziąć udział w promocji, jednakże każdorazowo musi spełnić wszystkie warunki zawarte w Regulaminie.
 13. BON o nominale 20 zł upoważnia do otrzymania zniżki w wysokości 20 zł przy dokonaniu jednorazowego zakupu produktów z oferty firmy Śląskie Centra Hurtowe Mazik i Wspólnicy Sp. z o.o. na kwotę minimum 2.500 zł.
 14. BON o nominale 50 zł upoważnia do otrzymania zniżki w wysokości 50 zł przy dokonaniu jednorazowego zakupu produktów z oferty firmy Śląskie Centra Hurtowe Mazik i Wspólnicy Sp. z o.o. na kwotę minimum 5.000 zł.
 15. BONY można łączyć. Suma zniżki otrzymanej za pomocą BONÓW może zostać uznana w przypadku, gdy klient dokona jednorazowego zakupu produktów z oferty firmy Śląskie Centra Hurtowe Mazik i Wspólnicy Sp. z o.o. na sumę kwot minimalnych BONÓW, o których mowa w pkt. 13 i pkt. 14. Przykładowo – aby zrealizować za jednym razem jeden BON o nominale 20 zł oraz jeden BON o nominale 50 zł należy dokonać jednorazowego zakupu produktów na kwotę minimum 7.500 zł (2.500 zł za BON 20 zł + 5.000 zł za BON 50 zł).
 16. Rabat nie łączy się z innymi ofertami promocyjnymi.
 17. W przypadku zwrotu towarów nabytych przy użyciu BONU, przeprowadzonego na podstawie ogólnych warunków sprzedaży towarów i usług, zwrotowi podlega tylko i wyłącznie kwota, którą klient zapłacił za towar. Zwrotowi nie podlega kwota, którą klient dopłacił za pomocą BONU, ani sam BON.
 18. BONY można również wymienić na asortyment dostępny na stronie www.mazik.pl/bony
 19. Asortyment, o którym mowa w pkt. 18, może się zmieniać.
 20. BONY można łączyć i wymieniać na asortyment, o którym mowa w pkt. 18.
 21. W przypadku, gdy wartość nominalna BONU/BONÓW nie wystarczy do zapłacenia pełnej kwoty należnej za produkt z asortymentu, o którym mowa w pkt. 18, klient zobowiązany jest do zapłaty różnicy ceny gotówką lub kartą kredytową, z zastrzeżeniem, że przynajmniej 1/3 wartości produktu zostanie zapłacona za pomocą BONU/BONÓW.
 22. Przy realizacji płatności BONEM klientowi nie przysługuje prawo otrzymania reszty, gdy wartość otrzymywanego produktu z asortymentu, o którym mowa w pkt. 18, jest niższa niż wartość nominalna BONU.
 23. W przypadku braku na stanie produktu z asortymentu, o którym mowa w pkt. 18, w dniu realizacji BONU, zostanie on dostarczony na dany oddział do tygodnia czasu.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą promocją będą rozstrzygane przez Sąd Właściwy dla siedziby organizatora.
 2. Firma zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu.
 3. Niniejszy Regulamin jest udostępniony na stronie internetowej www.mazik.pl do publicznej wiadomości.
 4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2015 roku.